Om oss

Svensk Ekonomiplanering AB, org nummer: 556788-8762 är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324–5447.

SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till. 

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss på Svensk Ekonomiplanering AB. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svp.se

För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svp.se

 

Hållbarhet

Investeringsrådgivning

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/

 

Information om Svensk Ekonomiplanerings hantering av personuppgifter.

(Denna information är baserad på Svensk Ekonomiplanerings interna regelverk och policys för dataskyddsfrågor. Dessa är fastställda av styrelsen i maj 2018 och kan komma att ändras)

I maj 2018 inträder den nya dataskyddsförordningen –  GDPR.

Denna gäller för hela EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Syftet är att hela EU ska ha en gemensam förordning för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att den enskildes personliga integritet vare sig kränks eller att personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt.

Förordningen innebär också att den som lämnat uppgifter ska få större rättigheter att kontrollera sparade uppgifter.

Svensk Ekonomiplanering värnar givetvis om sina kunders integritet och rättigheter och har utöver sin sekretesspolicy tagit fram ett nytt arbetssätt som harmoniserar med den nya förordningen.

Nedan finner du all information om hur Svensk Ekonomiplanering hanterar dessa uppgifter.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som lämnats av eller inhämtats om en fysisk person. Detta kan vara en anställd, en kund eller på annat sätt en uppgift om en person kopplad till den verksamhet som uppgiften lämnats till eller inhämtats av.

Varför hanterar Svensk Ekonomiplanering personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla våra system, produkter och vårt erbjudande till kunderna.

Om du har blivit kontaktad utan att vara kund

I sin verksamhet bedriver Svensk Ekonomiplanering marknadsföring och kan lämna information till befintliga och potentiella kunder. Detta kan alltså rikta sig till fysiska personer som inte sedan tidigare har en relation till bolaget.

Om du har blivit kontaktad av oss i marknadsföringssyfte och vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du inte vill att vi sparar information om dig så kan du vända dig till oss via e-post på admin@svenskekonomiplanering.se eller på tel. 08-517 333 00.

Vilka uppgifter vi sparar om våra kunder:

Det beror helt på vilken affärsrelation du har till bolaget. Den information Svensk Ekonomiplanering i grunden har om sina kunder är kontaktuppgifter i form av namn, adress och telefonnummer.

När du blir kund så lämnar du som regel själv information i t ex kommunikation med bolaget och i en ansökningshandling. I en rådgivningssituation kan det också röra sig om nuvarande och historiska ekonomiska förhållanden, familjesituation, hälsa och dylikt.

Dessa uppgifter är nödvändiga dels för att en rådgivningssituation ska ske i enlighet med den unika kundsituationen men också för att ske i enlighet med lagstiftning och andra regelverk.

Vem delar Svensk Ekonomiplanering dina uppgifter med?

Svensk Ekonomiplanering delar aldrig ut uppgifter till tredje part som inte är direkt kopplad till affärsförbindelsen.

Det innebär att det ibland är nödvändigt att dela uppgifter i t ex ansökningshandlingar, kontroller och dylikt. Detta kan också vara berörda myndigheter om lagstiftning kräver det.

I alla rådgivningssituationer gäller sedvanlig sekretess. Om vi delar uppgifter ställer vi samma krav om sekretess på den som uppgiften delats med. Mer om sekretess kan du läsa om längre ner på sidan.

Hur sparar vi dina uppgifter?

I en värld som går mer och mer mot digitalisering så lämnas information idag på en mängd olika sätt. Det kan vara uppgifter lämnade på sociala medier, konferenser, seminarier, mässor och dylikt. I kommunikation sker det mestadels muntligt med också i kontakter via websidor, e-post och telefon. Här finns också vissa skydd men kan inte alltid anses vara lika säkra.

Det är viktigt att känna till att i Svensk Ekonomiplanerings verksamhet är det dock ibland nödvändigt att viss information skickas elektroniskt mellan kunder och leverantörer.

Svensk Ekonomiplanering inhämtar och delges vanligen information som kan anses vara känslig via personliga möten men då det också kan ske på annat sätt uppmanas våra kunder att tänka på vilken information som lämnas var och hur.

Svensk Ekonomiplanering sparar som regel information om kunder i olika säkrade databaser. Vi använder egna och leverantörers kundsystem som samtliga har hög säkerhet.

Svensk Ekonomiplanering har interna riktlinjer och policys som säkerställer att information endast delas mellan behörig personal. Datorer etc. är försedda med lösenord och andra former av säkerhetsskydd.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla de lagar och krav som myndigheter fattat beslut om för vår verksamhet.

Om du avslutar en affärsförbindelse med Svensk Ekonomiplanering behöver vi ändå spara en del personuppgifter om dig under en viss tid. Det kan gälla upp till tio år för att uppfylla lagar och regelverk.

Svensk Ekonomiplanering har även riktlinjer för hur uppgifter sparas som inte kan anses vara arkivering enligt ovan. Detta kan t ex röra känslig information i e-post eller anteckningar som ännu inte arkiverats. Dessa ska så fort det är möjligt raderas och dokument ska hanteras i enlighet med sekretess.

 

Dina rättigheter:

Den som inhämtat uppgifter har en skyldighet att på begäran lämna ut uppgifter till den uppgifterna tillhör. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära uppgifter vi har sparade om dig.

Dina rättigheter innebär följande:

 

  • Begära ut vilka uppgifter vi sparat

  • Begära rättelse om du anser att uppgifterna är felaktiga

  • Begära radering och om det är möjligt begränsning

  • Komma med invändningar om hur vi använder information – te x i reklam riktad till dig

 

För att ta del av de uppgifter vi har sparat, kontakta oss på admin@svenskekonomiplanering.se eller via telefon 08-517 333 00.

Dina uppgifter skickas till dig på överenskommet sätt inom 30 dagar.

Om du anser att Svensk Ekonomiplanering på något sätt brustit i gällande regelverk som avser dataskydd kan du alltid vända dig till Datainspektionen.

Sekretess

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för den bank eller det finansiella institut där de är kunder. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det är till en behörig. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom koncernen på koncernens behov av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring och hantering av personuppgifter.

 

Typ av behandling:                      Personuppgiftsansvar:                    Kontaktuppgifter:

Investeringsrådgivning                Svensk Ekonomiplanering              Svensk Ekonomiplanering

                                                     Org. nr: 556788-8762                     Sveavägen 64

                                                                                                             111 34  Stockholm

                                                                                                             admin@svenskekonomiplanering.se

                                                                                                             tel 08-517 333 00

 

 

Våra rådgivare är licenserade av SWEDSECSwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.