Våra tjänster

Vi lever i en allt mer föränderlig värld, där din ekonomi påverkas av en rad yttre omständigheter såsom oroligheter i fjärran länder och andra psykologiska aspekter. Dessutom är Sverige ett av världens mest beskattade länder. Vi på Svensk Ekonomiplanering är specialiserade på just risk- och skattefrågor, där vi analyserar hur det ser ut för dig idag och hur det kan komma att se ut i framtiden. Därför är "kontinuerlig uppföljning" nyckelord i vår verksamhet.

Hur går ett möte till?

  1. Personligt möte/ Behovsanalys
  2. Framtagande av lösning
  3. Presentation av lösning
  4. Genomförande av lösning
  5. Kontinuerlig service och uppföljning

Kostnadsfritt

Hos oss får du kostnadsfri konsultation av vår rådgivare som anpassar den eventuella lösningen till din unika situation. Vår ersättning är inkluderad i gällande kostnad för vald investering. Kostnaden är densamma som om placeringen skulle ha köpts direkt av utgivaren.

Varför besöka oss?

När lät du senast en rådgivare se över din ekonomi? Idag har nästan alla en personlig bankman som endast har tillgång till bankens egna produkter och utbud. Är du säker på att din bank har det bästa utbudet för dig och din ekonomiska situation? Vi som förmedlare kan erbjuda ett bredare utbud av investeringar än vad bankerna kan, då vi har tillgång till fler än en aktör. Detta ger dig som kund en större valfrihet med hur du gör dina placeringar.

Regelefterlevnad

Med regelefterlevnad menas efterlevnad av lagar, förordningar och interna regler samt god sed eller god standard avseende den tillståndspliktiga verksamheten. För att säkerhetsställa att vår verksamhet drivs enligt gällande regler samt att löpande informera om de risker som kan uppkomma i verksamheten till följd av bristande regelefterlevnad har Svensk Ekonomiplanering en compliancefunktion. Compliance Officer på bolaget är Magnus Hedin.

 

 

Våra rådgivare är licenserade av SWEDSECSwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.